Voorwaarden BE

Met de bevestiging van uw bestelling aanvaardt u uitdrukkelijk de toepassing van de algemene voorwaarden van Motel Dennenhof NV en doet u afstand van de toepassing van uw eventuele algemene voorwaarden, ook al wordt hiernaar verwezen in de bevestiging van uw bestelling. 

Art.1 Raming factuur 

Partij anderzijds erkent dat de opgegeven prijs in ontvangen bestelling of offerte slechts een raming is, afhankelijk van het definitief te factureren aantal deelnemers en de gebruikte consumptie(s) aan de geldende tarieven tijdens de activiteit.

Art.2 Betalingsvoorwaarden 

Na afloop van de activiteit wordt het eindsaldo opgemaakt en verbindt partij anderzijds zich ertoe om het saldofactuur bedrag te betalen bij het verlaten van de activiteit, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen. Betaling gebeurt contant of middels Visa, Eurocard, Bankcontact of Mastercard. Tenzij anders overeen gekomen.

Art.3 Betaling 

Facturen dienen betaald te worden binnen de 14 dagen na datum van de factuur, conform de algemene factuurvoorwaarden die integraal deel uitmaken van deze overeenkomst.

Art.4 Factuurvoorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de facturen contant te betalen, zonder korting te Brasschaat. Een intrest van 2 % per maand zal zonder voorafgaande aanmaning gerekend worden voor de facturen die niet betaald zijn binnen de 30 dagen na de factuur. Daarenboven is een forfaitaire schadevergoeding van 15 % van het openstaande bedrag van de factuur verschuldigd, met een minimum van € 50.00, onverminderd de gerechtskosten en uitvoeringskosten. Alle klachten van welk danige aard ook, dienen op een schriftelijke en aangetekende wijze ons ter kennis worden gebracht binnen de acht dagen na de factuurdatum. Eventuele betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het rechtsgebied van Motel Dennenhof NV. Het Belgische recht is van toepassing.

Art.5 Ondertekening

Huidige overeenkomst wordt opgemaakt in twee exemplaren, waarvan elke partij een ondertekend exemplaar heeft ontvangen.  Ieder geschil m.b.t. de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst zal worden beslecht voor de materieel bevoegde rechtbanken van het arrondissement Dendermonde.

Art. 6 Diefstal/Aansprakelijkheid

Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade in verband met diefstal, verduistering of verlies van zaken welke zich in de gehuurde ruimte bevinden. Deze zaken verblijven in het gehuurde voor risico van de eigenaar en / of andere belanghebbende.